הגדרת סדרה באמצעות נוסחת נסיגה, עמ׳ 175-174 - דוגמאות א׳-ב׳