תקציר עמ' 155 - דוגמאות א' ו-ב'

מציאת פרמטרים בעזרת משוואת אליפסה נתונה, מציאת משוואת אליפסה קנונית