תקציר הנגזרת - פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

נגזרת הפונקציה x^n/m, עמ׳ 359 - דוגמה א׳