תקציר נגזרת הפונקציה f(x) = logax ושימושיה

נגזרת הפונקציה הלוגריתמית f(x)=logax , עמ׳ 348 - דוגמה