מציאת אסימפטוטות המאונכות לציר ה-x של פונקציה לוגריתמית, עמ׳ 298 - דוגמה א׳