תקציר הנגזרת - פונקציות לוגריתמיות

הנגזרת של הפונקציה הלוגריתמית f(x)=lnx, הנגזרת של הפונקציה ((y=ln(f(x , עמ׳ 278 - דוגמה א׳