תקציר מציאת כמויות - גדילה ודעיכה

מושגי יסוד בתהליכי גדילה ודעיכה, בעיות גדילה, עמ׳ 144 - דוגמה א׳