תקציר עמ' 135-134 - דוגמאות א' - ג'

מציאת תחום ההגדרה של פונקציה הכוללת פונקציה לוגריתמית