תקציר פונקציה לוגריתמית

הגדרת הפונקציה הלוגריתמית, תכונות הפונקציה הלוגריתמית, עמ׳ 126 - דוגמה