תקציר משוואות לוגריתמיות

פתרון משוואה לוגריתמית בעזרת הגדרת הלוגריתם, עמ' 122 - דוגמאות א' - ב'