תקציר הוצאת לוגריתם - פתרון משוואה מהצורה a

פתרון משוואה מעריכית מהצורה a^x=b בעזרת מחשבון, עמ׳ 116 - דוגמה