תקציר חוקי הלוגריתמים

לוגריתם של מכפלת שני מספרים, לוגריתם של מנת שני מספרים, לוגריתם של חזקה, לוגריתם של שורש, עמ׳ 113 - דוגמאות א׳ - ב׳