הגדרת הלוגריתם, מציאת x על פי הגדרת הלוגריתם, עמ׳ 110 - דוגמאות א׳ - ב׳