תקציר עמ' 593-592 - דוגמה א'

המשפטים שעליהם מבוססת יחידות ההצגה, שימושים ליחידות ההצגה בצורות מישוריות