המשפטים שעליהם מבוססת יחידות ההצגה, שימושים ליחידות ההצגה בצורות מישוריות