תקציר תיאור ישר באמצעות וקטור שעליו (הווקטור האלגברי)

עמ׳ 421-420 -דוגמאות א׳ - ג׳