הגדרת כפל וקטור בסקלר, כללים של כפל וקטור בסקלר, קומבינציה ליניארית, עמ׳ 302-300 - דוגמאות א׳ - ג׳