תקציר פתרון גרפי של משוואות לוגריתמיות

פתרון משוואות ומערכות לוגריתמיות בדרך גרפית, עמ׳ 57 - דוגמה