תקציר מציאת אינטגרל בעזרת חילוק פולינומים

חישוב אינטגרלים של פונקציות רציונאליות שהמכנה שלהן הוא ליניארי, עמ׳362-361 - דוגמאות א׳-ב׳