תקציר האינטגרל הלא מסויים - פונקציות רציונאליות

חישוב אינטגרל של פונקציות רציונאליות, האינטגרל של הפונקציה y=1/X^2 , עמ׳ 355-354 - דוגמאות א׳-ב׳