בעיית קיצון בנושא פונקציות וגרפים הכוללת פונקציה רציונאלית, עמ׳ 330 - דוגמה א׳