תקציר בעיות קיצון - בעיות תנועה

פתרון בעיית קיצון הכוללת בעיית תנועה, עמ׳ 318 - דוגמה