תקציר בעיות קיצון בהנדסת המרחב - פולינומים

פתרון בעיית קיצון בהנדסת המרחב הכוללת פונקציית פולינום, עמ׳ 302 - דוגמה א׳