תקציר בעיות קיצון עם מספרים - פונקציות רציונאליות

פתרון בעיות קיצון עם מספרים שבהם צריך לגזור פונקציה רציונאלית, עמ׳ 268 - דוגמה א׳