תקציר הסתברות מותנה

פתרון בעיות עם הסתברות מותנה, פתרון בעיות שבהן המאורעות לא זרים ותלויים, עמ׳ 416 - דוגמה א׳