תקציר התפלגות בינומית - נוסחת ברנולי

התפלגות בינומית, עמ׳ 389 - דוגמה א׳