תקציר דיאגרמת עץ

פתרון בעיות בהסתברות על ידי פירוט המאורעות בעזרת דיאגרמת עץ, שני נסיונות כאשר בכל ניסיון יש שתי אפשרויות, עמ׳ 371 - דוגמה א׳