הגדרת מאורעות בלתי תלויים, כפל הסתברויות, חיבור הסתברויות, עמ׳ 358 -דוגמה א׳