תקציר אינטגרלים, שטחים, נפחים - הפונקציה f(x)=a

האינטגרל של הפונקציה f(x)=a^x