חישוב שטחים עם פונקציות שהפונקציה הקדומה שלהן היא פונקציה לוגריתמית, עמ׳ 445-444 - דוגמאות א׳-ב׳