תקציר האינטגרל המסויים - פונקציות מעריכיות

חישוב האינטגרל המסויים של פונקציות מעריכיות, עמ׳ 426 - דוגמה א׳