תקציר מציאת אינטגרל בעזרת חילוק פולינומים

חישוב אינטגרלים של פונקציות רציונאליות עם מכנה ליניארי, עמ׳ 411 - דוגמה