חישוב אינטגרלים של פונקציות עם שורשים, עמ׳ 409 - דוגמאות א׳-ב׳