תקציר אינטגרלים לא מסויימים עם פונקציות לוגריתמיות

חישוב אינטגרלים לא מסויימים עם פונקציות לוגריתמיות, עמ׳ 407 - דוגמה