תקציר אינטגרלים לא מסויימים עם פונקציות מעריכיות

אינטרגרלים מיידים, כללי האינטגרציה, פונקציה קדומה האינגטרל של הפונקציה f(x)=e^x, עמ׳ 404 - דוגמאות א׳-ב׳