תקציר המרחק בין ישרים מצטלבים

הגדרת המחרק שבין שני ישרים מצטלבים, חישוב המרחק בין ישרים מצטלבים, עמ׳ 589-568 - דוגמאות א׳-ב׳