תקציר מרחק נקודה ממישור

ההגדרה של מרחק נקודה ממישור, חישוב המרחק של נקודה ממישור, עמ׳ 552-551 - דוגמאות א׳-ב׳