המצב ההדדי של ישר ומישור כאשר נתונה הצגה פרמטרית של המישור, עמ׳ 493 - דוגמה א׳