תקציר עמ׳ 483 - ת. 49, 57

מציאת הצגה פרמטרית של מישור על פי משוואתו, מציאת משוואת המישור על פי הצגה פרמטרית שלו