תקציר עמ' 463 - ת. 49

מציאת שיעורי קודקודי מקבילית, חישוב שטח מקבילית