חישוב ההסתברות של מאורע כאשר מבצעים ניסוי הכולל שני נסיונות או יותר, עמ׳ 348 - דוגמה א׳