שני משיקים היוצאים מאותה נקודה שמחוץ למעגל, משפט שני משיקים למעגל והוכחה, עמ׳ 314 - דוגמה א׳