תקציר הגדרת המשיק

המצב ההדדי של ישר ומעגל, הגדרת המשיק, זוית בין משיק לרדיוס, משפט המשיק למעגל והמשפט ההפוך, עמ׳ 310 - דוגמה