תקציר עמ' 33 - ת.21

התאמת גרף של פונקציה לפונקציה מעריכית נתונה