תקציר עמ' 30 - ת. 16

פתרון משוואה מעריכית על ידי מציאת בסיס משותף והשוואת מעריכים