תקציר עמ' 27 - ת. 40

חישוב בעזרת הגדרת מעריך רציונאלי