תקציר עמ' 27 - ת. 16

חישוב בעזרת הגדרת מעריך רציונאלי