תקציר חזקות עם מעריך רציונאלי (שבר)

הגדרת מעריך רציונאלי, עמ׳ 25 - דוגמה א׳