תקציר עמ' 18 - ת. 52

פתרון תרגיל מסכם בנושא חזקות עם מעריך השווה לאפס ועם מעריך שלילי , מציאת ערך מספרי של ביטוי