פתרון תרגיל חישוב תוך שימוש בהגדרת מעריך השווה לאפס ומעריך שלילי