תקציר עמ' 18 - ת. 40

פתרון תרגיל חישוב תוך שימוש בהגדרת מעריך השווה לאפס ומעריך שלילי