תקציר חזקות עם מעריך השווה לאפס ועם מעריך שלילי

הגדרת מעריך השווה לאפס ומעריך שלילי, דוגמאות